گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
مصوبات و آیین نامه ها

 

بخشی ازآيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي

(با اصلاحیه 05/10/1378)

‌فصل اول - كليات

‌ماده 1 - اتباع ذكور دولت جمهوري اسلامي ايران از لحاظ قانون خدمت وظيفه عمومي با توجه به مقررات ماده 976 قانون مدني به شرح زير مي‌باشند.

1 - كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد.

2 - كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اين كه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند.

3 - كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غير معلوم باشند.

4 - كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده بوجود آمده‌اند.

5 - كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن 18 سال تمام لااقل يك سال ديگر در ايران اقامت كرده باشند‌و الا قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است.

6 - هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد.

‌تبصره - اطفال متولد از نمايندگان سياسي و كنسولي خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.

‌ماده 2 - اشخاصي كه تابعيت خارجي داشته و بعداً تابعيت ايراني تحصيل كرده باشند. از لحاظ انجام خدمت وظيفه تابع مقررات قانون خدمت وظيفه عمومي‌خواهند بود.

‌تبصره 1 - چنانچه در زمان داشتن تابعيت كشور خارجي مطابق قوانين همان كشور خدمت دوره ضرورت را انجام داده باشند براي مراحل احتياط و ذخيره تابع‌مقررات مربوط به اشخاص هم طبقه خود خواهند بود.

‌تبصره 2 - چنانچه كشور متبوع قبلي آنان فاقد مقررات خدمت وظيفه عمومي بوده و يا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شده باشند در صورت لزوم در زمان‌جنگ و بسيج همگاني به خدمت احضار خواهند شد.

‌ماده 3 - افراد ذكور ايراني از اول فروردين ماه سالي كه طي آن سال وارد سن نوزده سالگي مي‌شوند براي روشن شدن وضع مشموليت خود احضار خواهند شد.

‌ماده 4 - افرادي كه جهت انجام خدمت دوره ضرورت بلامانع تشخيص داده شوند در طي سالي كه به سن 19 سال تمام مي‌رسند به خدمت دوره ضرورت اعزام‌خواهند شد.

‌ماده 48 - مشمولين وظيفه عمومي مندرج در ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي عبارتند از.

1 - دارندگان مدارك دكتراي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، دامپزشكي، متولدين 1328 و بعد از آن تا پايان پنجاه سالگي

2 - دارندگان مدارك دكتراي غير گروه پزشكي و دارندگان مدارك فوق ليسانس و ليسانس متولدين 1334 و بعد از آن تا پايان پنجاه سالگي.

3 - دارندگان مدارك فوق ديپلم و ديپلم و كمتر از آن و اشخاص فاقد سواد متولدين 1338 و بعد از آن تا پايان پنجاه سالگي.

‌ماده 49 - وزارتخانه‌ها، ادارات و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، دفاتر اسناد رسمي، بانكها، شركتهاي تعاوني، نهادهاي قانوني، مؤسسات خصوصي كه‌قانوناً انجام امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي حسب مورد در زمره وظائف آنان بوده و يا در ارتباط با وظائف آنان قرار دارد موظفند از مشمولين‌موضوع ماده 48 اين آيين‌نامه مدارك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان را اخذ و جزو منضمات پرونده متشكله منظور نمايند.

‌تبصره - از مشمولين متولد 1328 تا پايان 1337 در صورتي مدارك دال بر رسيدگي به وضع مشمولين آنان خواسته مي‌شود كه براي مسئولين يا متصديان‌سازمانهاي مندرج در ماده 49 اين آيين‌نامه محرز شود مشمول داراي مدرك ليسانس يا بالاتر مي‌باشد

‌فصل دوم - احضار براي دوره ضرورت

‌ماده 76 - اداره وظيفه عمومي در هر سال مشموليني را كه در آن سال وارد سن 19 سالگي مي‌شوند به منظور رسيدگي به وضع مشموليتشان از طريق رسانه‌هاي‌گروهي احضار خواهد نمود.

‌ماده 77 - طبقات احضار شده مشمولين در هر سال به ضميمه آگهي‌هاي احضار به وزارت امور خارجه اعلام مي‌گردد. وزارت امور خارجه مراتب را جهت‌اطلاع مشمولين مقيم خارج از كشور به كنسولگريها و نمايندگي‌هاي سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران اعلام خواهد نمود.

‌ماده 78 - كنسولگريها و نمايندگي‌هاي سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران موظفند آگهي احضار طبقات احضار شده را به اطلاع مشمولان مقيم حوزه‌مأموريت خود و مشمولان مقيم نزديكترين كشور محل مأموريت (‌در صورتي كه در آن كشور نمايندگي سياسي وجود نداشته باشد) برسانند.

‌ماده 79 - مشمولان احضار شده مكلفند به منظور روشن شدن وضع مشموليتشان در طول سالي كه وارد سن 19 سالگي مي‌شوند خود را به سازمانهاي وظيفه‌عمومي محل تولد يا محل سكونت خود معرفي نمايند.

‌ماده 80 - مشمولان مقيم خارج از كشور موظفند به منظور روشن شدن وضع مشموليتشان خود را به كنسولگري يا نمايندگي سياسي جمهوري اسلامي ايران در‌كشور محل اقامت خود و در صورت نبودن آن به نزديكترين نمايندگي كنسولي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران معرفي نمايند.

‌ماده 90 - نمايندگي‌هاي سياسي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور بايد دفتري جهت ثبت اسامي مشمولين مقيم حوزه مأموريت خود و مشمولان مقيم‌خارج از محل اقامت آنان كه نمايندگي كنسولي يا سياسي وجود ندارد تهيه و مشخصات كامل هر يك را با قيد شماره شناسنامه تاريخ و محل تولد شغل و نشاني‌كامل محل اقامت را در آن ثبت نمايند.

‌ماده 91 - نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج موظفند در تير ماه سال احضار اسامي مشمولان مقيم حوزه مأموريت خود را كه آگهي احضار آنان‌منتشر شده است از دفتر مذكور استخراج و در دو نسخه از طريق وزارت امور خارجه به اداره وظيفه عمومي ارسال دارند.

 ‌ماده 98 - مشمولاني كه برابر ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالي و موافقت اداره وظيفه عمومي براي ادامه تحصيل به خارج از كشور عزيمت مي‌نمايند پس‌از فراغت از تحصيل يا ترك آن مكلفند حداكثر ظرف يك سال به منظور رسيدگي به وضع مشموليتشان به كشور مراجعه و خود را به سازمانهاي وظيفه عمومي‌معرفي نمايند.

‌ماده 99 - مشمولاني كه پس از احضار به خدمت در موارد استثنايي به طور موقت و با اجازه اداره وظيفه عمومي به خارج از كشور مسافرت مي‌كنند مكلفند در‌خاتمه مدت تعيين شده به كشور مراجعه نموده و خود را به سازمانهاي وظيفه عمومي معرفي نمايند.

‌ماده 100 - مشمولاني كه داراي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم باشند تا زماني كه اداره وظيفه عمومي خروج آنان را از كشور  درحدود قوانین ممنوع اعلام ننمايد مي‌توانند از‌كشور خارج شوند.

‌ماده 101 - به مشمولاني كه داراي معافيت موقت مي‌باشند در صورت لزوم و با اجازه اداره وظيفه عمومي در مدت اعتبار كارت معافيت موقت اجازه خروج از‌كشور داده خواهد شد.

‌ماده 102 - مشمولان غائب مي‌توانند با اجازه اداره وظيفه عمومي به منظور معالجه بيماري كه ضرورت آن به تأييد شوراي عالي پزشكي وزارت بهداري يا‌شوراي پزشكي موضوع ماده 43 قانون خدمت وظيفه عمومي رسيده باشد از كشور خارج شوند.

ماده 103- اداره وظیفه عمومی از مشمولانی که به طور موقت در موارد مندرج در این آیین نامه به خارج مسافرت می نمایند تضمین لازم به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی اخذنموده وبا مشمول شرط می نمایند که در صورت عدم مراجعت به موقع مبلغ مورد تضمین به نفع دولت ضبط و نسبت به احضارمشمولان مورد بحث از طریق مبادی ذیربط اقدام لازم به عمل خواهد آورد.

تبصره 1- در صورتی که تودیع سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی مقدور نباشد اداره وظیفه عمومی مجاز است با توجه به شخصیت و موقعیت اجتماعی و وضعیت مشمول و شخصی که به عنوان متعهد مراجعه می کند به جای سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی تعهد کتبی اخذ نماید.

‌تبصره 2ـ فرزندان مشمول مأمورين ثابت دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، همچنين كساني كه براساس قوانين مربوط " تحت كفالت يا‌ولايت قانوني آنها هستند با تأييد وزارت امور خارجه و ارايه تعهد كتبي مي‌توانند مادام كه مأموريت والدين آنها در خارج از كشور ادامه دارد، ايشان را‌همراهي نمايند."

‌تبصره 3 - خروج موقت مشمولان زير از كشور، در صورتي كه داراي معافيت تحصيلي باشند در مدت اعتبار كارت معافيت موقت، بدون اخذ‌تضمينهاي فوق الذكر مجاز خواهد بود:

‌الف ـ دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور كه از طريق كنكور رسمي سراسري پذيرفته شده‌اند با معرفي كتبي مراجع ياد شده.

ب ـ طلاب علوم ديني حوزه‌هاي علميه با تأييديه كتبي شوراي مديريت حوزه علميه قم يا نمايندگي آن در استانها.

‌ماده 104 - نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي خارج صلاحيت رسيدگي به وضع مشموليت مشمولان مندرج در ماده 98 و 99 و 101 و 102‌اين آيين‌نامه را ندارند.

‌ماده 109 - به وضع مشمولاني كه ادعاي كفالت نمايند وسيله هيأتهاي رسيدگي مذكور در مواد 24 و 26 قانون خدمت وظيفه عمومي رسيدگي مي‌گردد.

تبصره: رسیدگی به تقاضای معافیت مشولان (معافیت کفالت یا پزشکی) که برابر مقررات قانون خدمت وظیفه عمومی و آیین نامه های اجرائی آن به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده نمایند پس از فراغت از تحصیل یا ترک تحصیل یا اخراج به عمل خواهد آمد.(این تبصره به استناد رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد شماره دادنامه 211 مورخ 25/05/1383 لغو گردیده است.)

ماده 110- ایرانیان مقيم خارج از كشور كه مدعي كفالت هستند مكلفند مدارك مورد نياز را به نمايندگي سياسي يا كنسولگري ایران اسلامي محل اقامت و در صورت نبودن‌نمايندگي سياسي در محل اقامت به نزديكترين نمايندگي سياسي ایران تا از طريق وزارت امور خارجه به اداره وظيفه عمومي ارسال گردد.

ماده 111- به وضع مشولیت این  قبيل مشمولان در حوزه مركزي تهران رسيدگي و در صورتي كه رأي هيأت رسيدگي مبني بر ایران معافيت به منظور تحويل به مشمول به وزارت امور‌خارجه ارسال خواهد شد حضور مشمول  رسيدگي ضروري نمي‌باشد.

ماده 112- چنانچه بعد از صدور دفترچه آماده به خدمت و قبل از اعزام به خدمت دوره ضرورت يا قبل از صدور كارت معافيت تغییری در وضع مشمول حاصل شود  كه از موجبات معافيت يا بلامانع بودن مشمول باشد در‌صورت اول مشمول يا هر یکبار از افراد تحت‌الكفاله او مي‌توانند به سازمان وظيفه عمومي كه دفترچه آماده به خدمت صادر نموده مراجعه نمايند تا ادعاي آنان در‌هيأتهاي رسيدگي مطرح و رأي مقتضي صادر شود و در صورت دوم مشمول بايد به سازمان وظيفه عمومي مربوطه مراجعه و بلامانع بودن خود را اعلام دارد تا‌دفترچه آماده به خدمت جهت وي صادر گردد.

‌فصل چهارم - معافيت‌ها

‌بخش اول - معافيت كفالت

‌ماده 122 - منظور از يگانه مراقب و نگهدارنده يا سرپرست مندرج در ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي مشمولي مي‌باشد كه شرح مواد زير تنها فرزند يا نوه‌ذكور بيش از 18 سال هر پدر يا مادر يا جد يا جده يا تنها برادر بيش از 18 سال خواهر يا برادر خود باشد.

‌تبصره - از دو برادر، تنها برادر بيش از 18 سال مشمول كه اشتغال به تحصيل دارد به شرط دارا بودن معافيت تحصيلي معتبر و ‌همچنين تحصيل در خارج از محل سكونت مكفول، مشمول معافيت مي‌باشد.

ماده 123 - هر گاه مشمول داراي برادر بيش از 18 سالي باشد كه به علت نقص عضو يا بيماري به تشخيص هيأت رسيدگي يا كسب نظر شوراي پزشكي قادر به‌سرپرستي و مراقبت از افرادي كه مشمول ادعاي كفالت آنان را مي‌نمايد نباشد و يا داراي برادر اسير يا مفقودالاثري باشد مشمول يگانه مراقب و سرپرست‌محسوب خواهد شد.

‌ماده 124 - مشمولان زیر برابر مقررات ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي كفيل شناخته مي‌شوند و چنانچه در 5 سال متوالي داراي شرايط معافيت موقت‌يكساله باشند در پايان سال پنجم به آنان معافيت دائم زمان صلح داده خواهد شد.

1 - يگانه مراقب و نگهدارنده پدري كه به سن 60 سالگی رسیده و یا پدری که طبق نظر شورای پزشکی نیاز به مراقبت و نگهداری داشته و به تشخیص هیئت رسیدگی قادر به اداره امور خود نباشد.

2 - يگانه مراقب و نگهدارنده مادر.

‌تبصره - چنانچه تاريخ ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمی بعد از ورود به سن 16 سالگي و قبل از سن مشمولين باشد پرونده در شورای پیش بینی شده در تبصره 2 ماده 21 قانون خدمت وظیفه عمومی مطرح و شورا با در نظر گرفتن وضع خانوادگی مشمول مجوز طرح پرونده در هیئتهای رسیدگی را صادر خواهند نمود.

3 - يگانه مراقب و نگهدارنده جد فاقد فرزند كه به علت بيماري يا نقض عضو و يا كهولت بنا به تشخيص هيأت رسيدگي و با كسب نظر شوراي پزشكي نياز به‌مراقبت و نگهداري داشته باشد.

4 - يگانه مراقب و نگهدارنده جده فاقد شوهر و فرزند.

5 - يگانه مراقب و نگهدارنده برادر فاقد پدر و همسر و فرزند كه به علت بيماري يا نقض عضو بنا به تشخيص هيأت رسيدگي و با كسب نظر شوراي پزشكي نياز‌به مراقبت و نگهداري داشته باشد.

6 - يگانه مراقب و نگهدارنده خواهر فاقد پدر و همسر و فرزندي كه به علت بيماري يا نقض عضو بنا به تشخيص هيأت رسيدگي و با كسب نظر شوراي پزشكي‌نياز به مراقبت و نگهداري داشته باشد.

7 - يگانه سرپرست و نگهدارنده برادر يا خواهر صغير.

‌ماده 125 - در مورد معافيت به منظور سرپرستی و نگهداری برادر يا خواهر صغير، مشمولي كه با صغار از يك پدر و مادر باشد حق تقدم خواهد داشت و در غير‌اين صورت مشمولي که  با صغار از يك پدر باشد حق تقدم دارد و وجود برادران ناتني صغار مانع از معافيت برادر پدر و مادري آنان نخواهد بود.

‌ماده 126 - مشمولاني كه تنها برادر خواهري باشند كه فاقد پدر بوده و تا سن 24 سالگي شوهر اختيار ننمايد تا رسيدن خواهر به سن 24 سال تمام مي‌توانند‌سالانه از معافيت موقت استفاده نمايند و پس از آن به خدمت اعزام خواهند شد.

‌ماده 127 - از دو يا سه برادر واجد شرايط اعزام به خدمت يكي از آنان كه سن او از ديگران كمتر است به شرطي كه خود و برادري كه به خدمت رفته است فاقد‌غيبت باشند با ارائه گواهي اشتغال به خدمت برادر يا برادران ديگر مي‌تواند به تاريخ خاتمه خدمت برادر يا يكي از برادران دفترچه آماده به خدمت دريافت نمايد.

‌تبصره 1 - برادر بزرگتري كه برادر يا برادران كوچكتر او به خدمت اعزام شده‌اند و اعزام وي قبل از آنان به هر علت مقدور نبوده است چنانچه فاقد غيبت باشد‌مي‌تواند تا خاتمه خدمت يكي از آنان از تأخير در اعزام به خدمت استفاده نمايد.

‌تبصره 2 - در صورتي كه مشمولان مذكور به خدمت اعزام شده باشند نمي‌توانند از معافيت تأخير در اعزام موضوع بند (‌د) ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي‌استفاده نمايند.

‌ماده 128 - به مشمولاني كه كفيل خواهر صغير مي‌شوند چنانچه تا 5 سال متوالي داراي شرايط معافيت باشند در پايان سال پنجم معافيت دائم زمان صلح داده‌خواهد شد.

‌ماده 130 - مدارك لازم براي تشخيص يگانه سرپرست بودن مشمول

‌الف - فتوكپي شناسنامه افراد ذينفع كه مأمور مربوطه با اصل سند سجلي تطبيق داده و ذيل آن نام و نشان خود را با ذكر تاريخ تأييد و امضاء مي‌نمايد.

ب - استشهاد امضاء شده توسط سه نفر از بستگان مشمول كه به تأييد مراجع انتظامي محل رسيده باشد.

ج - انجام تحقيقات در مورد صحت و سقم ادعاي مشمول و مفاد استشهاد تنظيمي توسط مأموران حوزه يا پاسگاه انتظامي يا كلانتري ‌مربوط و احراز هويت بستگان شهود وي كه به گواهي و مهر و امضاي فرمانده حوزه يا پاسگاه انتظامي يا كلانتري محل رسيده باشد.

‌مواد: 133 الی 157 به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون خانواده شاهد مصوبه: 24/09/1366 ملغی شده است.

‌ماده 158 - مدارك لازم براي رسيدگي به ادعاي كفالت مشمولان يگانه مراقب و نگهدارنده پدر كه قادر به اداره امور خود نباشد به شرح زير است.

1 - تصوير شناسنامه پدر

2 - تصوير شناسنامه مادر

3 - تصوير شناسنامه برادران و خواهران مشمول (‌در صورتي كه هر يك از آنان فوت كرده باشند برگ فوت آنان)

4 - عكس پدر مشمول كه توسط كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري محل اقامت گواهي شده باشد.

5 - تصوير شناسنامه همسر يا همسران ديگر پدر مشمول

6 - پاسخ اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه پدر و مادر مشمول به استعلام حوزه وظيفه ذيربط در مورد مشخصات فرزندان ذكور پدر و مادر.

7 - در صورتي كه به وضع مشمول در خارج از محل صدور شناسنامه رسيدگي شود پاسخ استعلام وضع مشموليت وي از حوزه يا گروهان و يا بخش وظيفه‌ژاندارمري محل صدور شناسنامه مشمول.

8 - برگ تحقيق وضعيت (‌اين برگ بدواً حسب مورد وسيله حوزه وظيفه محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول تنظيم و جهت تحقيق و تكميل به‌كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول پدر و مادر وي فرستاده مي‌شود مراجع مذكور پس از بررسي و تحقيق و تكميل و‌گواهي و امضاء و مهر رييس يا فرمانده مربوطه به حوزه وظيفه ذيربط اعاده خواهند نمود.

9 - برگ معاينه پزشكي پدر مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني بر عدم قدرت به اداره امور و نياز به مراقبت و نگهداري به علت كهولت يا بيماري يا نقص‌عضو.

10 - برگ معاينه پزشكي برادر بيش از 18 سال مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني بر اینکه بعلت بیماری یا نقص عضو قادر به مراقبت و نگهداری از پدرخود نمی باشد)

11 - برگ استشهاد تأييد وضعيت و صحت ادعاي مشمول به امضاي سه نفر از بستگان مشمول كه به تأييد مراجع انتظامي محل رسيده باشد.

‌تبصره 1 - حضور پدر مشمول در جلسه هيأت رسيدگي ضروري است چنانچه پدر مشمول قادر به حضور در جلسه هيأت رسيدگي نباشد گواهي مراجع‌ذيصلاح مبني بر عدم امكان حضور پدر مشمول در جلسه الزامي است.

‌تبصره 2 - مشمولان هر يك از مدارك فوق را به تعداد مورد نياز به حوزه وظيفه عمومي ذيربط تحويل خواهند نمود.

12- رونوشت مصدق احکام مبنی برحبس پدر(به نحوی که از تاریخ ارایه آن بیش از یک سال به انقضای حبس باقی مانده باشد.

‌ماده 159 - مدارك لازم براي رسيدگي به ادعای كفالت مشمولان يگانه مراقب و نگهدارنده مادر كه قادر به اداره امور خود نباشد به شرح زير است.

1 - گواهي فوت پدر

2 - رونوشت طلاق‌نامه مادر در صورتي كه مادر مشمول مطلقه شده باشد.

3 - تصوير شناسنامه مادر

4 - تصوير شناسنامه پدر مشمول در صورتي كه مادر مشمول مطلقه شده باشد.

5 - تصوير شناسنامه برادران و خواهران مشمول

6 - گواهي فوت برادر يا برادران مشمول در صورتي كه فوت نموده باشند.

7 - پاسخ اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه مشمول و پدر و مادر وي به استعلام حوزه وظيفه عمومي ذيربط درباره مشخصات فرزندان ذكور مادر.

8 - در صورتي كه به وضع مشمول در خارج از محل صدور شناسنامه رسيدگي شود پاسخ استعلام وضع مشموليت وي از حوزه يا گروهان و يا بخش وظيفه‌عمومي محل صدور شناسنامه مشمول.

9 - برگ تحقيق وضعيت (‌اين برگ بدواً حسب مورد وسيله حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول و مادر او تنظيم و جهت‌تحقيق و تكميل به كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول و پدر و مادر وي فرستاده مي‌شود مراجع مذكور پس از بررسي‌و تحقيق و تكميل و گواهي و امضاء و مهر رييس يا فرمانده مربوطه به حوزه وظيفه عمومي ذيربط اعاده خواهند نمود).

10 - عكس مادر مشمول كه توسط كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري محل اقامت گواهي شده باشد

11 - تصوير شناسنامه و يا خلاصه فوت شوهر و با شوهران قبلي مادر مشمول.

12 - برگ معاينه پزشكي برادر بيش از 18 سال مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني بر اینکه به علت بیماری یا نقص عضو قادر به سرپرستی مادر فاقد شوهر خود نمی باشد.

13 - برگ استشهاد تأييد وضعيت و صحت ادعاي مشمول به امضاي سه نفر از بستگان مشمول به تأييد مراجعه انتظامي محل رسيده باشد.

14- رونوشت مصدق احكام مبني بر حبس پدر (‌به نحوي كه از تاريخ ارايه آن بيش از يك سال به انقضاي حبس باقي مانده باشد

تبصره 1 - حضور مادر مشمول در جلسه هيأت رسيدگي ضروري است چنانچه مادر مشمول قادر به حضور در جلسه هيأت رسيدگي نباشد، گواهي مراجعه‌ذيصلاح مبني بر عدم امكان حضور مادر مشمول در جلسه الزامي است.

‌تبصره 2 - مشمولان باید هریک  از مدارك فوق را به تعداد مورد نياز به حوزه وظيفه عمومي تحويل نمایند.

ماده 160 - مدارک لازم برای رسیدگی به ادعای کفالت مشمولان یگانه مراقب و نگهدارنده جد یا جده پدری یا مادری که قادر به اداره امور خود نباشند به شرح زیراست:

الف- جد پدری یا مادری

1-          تصویر شناسنامه جد.

2-          تصویر شناسنامه جد

3-          تصویر شناسنامه نوه های ذکور و اناث

4-          عکس جد مشمول که توسط کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری محل اقامت گواهی شده باشد.

5-          برگ تحقیق وضعیت(این برگ بدواٌ حسب مورد وسیله حوزه وظیفه محل صدور شناسنامه یا محل سکونت مشمول درمورد فرزندان و نوه های جد تنظیم و جهت تحقیق و تکمیل به کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری محل صدور شناسنامه یا محل سکونت مشمول و پدر و مادر و جد وی فرستاده می شود مراجع مذکور پس از تحقیق و بررسی و تکمیل و امضاء و مهر رئیس یا فرمانده مربوطه به حوزه وظیفه ذیربط اعاده خواهند نمود)

6-          برگ معاینه پزشکی جد مشمول متضمن نظر شورای پزشکی مبنی بر نیاز به مراقبت و نگهداری به علت بیماری یا نقص عضو یا کهولت

7-          چنانچه جد دارای همسران دیگرباشد تصویر شناسنامه آنها

8-          پاسخ ادراه ثبت احوال محل صدور شناسنامه افراد بندهای1و2 به استعلام حوزه وظیفه ذیربط درمورد مشخصات آنان

9-          درصورتی که به وضع مشمول درخارج از محل صدور شناسنامه رسیدگی شود پاسخ استعلام وضع مشمولیت ازحوزه یا گروهان و یابخش وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه مشمول

10-      برگ معاینه پزشکی برادر بیش از18 سال مشمول متضمن نظر شورای پزشکی مبنی براینکه به علت بیماری یا نقص عضو قادر به مراقبت و نگهداری از جد خود نمی باشد.

11-      برگ استشهاد تائید وضعیت و صحت ادعای مشمول به امضای سه نفراز بستگان مشمول که به تائید مراجع انتظامی محل رسیده باشد

تبصره 1- حضور جد مشمول با شناسنامه عکس دار در جلسه هیئت رسیدگی ضروری است در صورتی که جد به هرعلت قادربه حضور در جلسه دادگاه نباشد، گواهی مراجع ذیصلاح ذیربط مبنی برعدم امکان حضور وی در جلسه الزامی است.

تبصره2- مشمولان هریک از مدارک فوق را به تعداد مورد نیاز به حوزه وظیفه عمومی مربوطه تحویل خواهند داد.

ب - جده مادری یا پدری

1- درمورد مشمولانی که ادعای تکفل جده مادری یا پدری خود را نموده باشند مدارک مذکور در بند الف این ماده به استثنای مدارک مندرج در بند6

2- گواهی فوت شوهر یا طلاقنامه جده که تاریخ وقوع طلاق قبل از رسیدن مشمول به سن مشمولیت باشند

‌ماده 161 - مدارك لازم براي رسيدگي به ادعاي كفالت مشمولان يگانه مراقب و نگهدارند. خواهر كه قادر به اداره امور خود نباشد به شرح زير است.

1 - گواهي فوت پدر

2 - تصوير شناسنامه خواهر

3 - تصوير شناسنامه‌ مادر مشمول و همسر با همسران ديگر پدر مشمول

4 - برگ تحقيق وضعيت (‌اين برگ بدواً حسب مورد وسيله حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول و خواهر تنظيم و جهت‌تحقيق و تكميل به كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول و پدر و مادر و خواهر وي فرستاده مي‌شود. مراجع مذكور پس‌از بررسي و تحقيق و تكميل و گواهي و امضاء و مهر رييس يا فرمانده مربوطه به حوزه وظيفه عمومي ذيربط اعاده خواهند نمود).

5 - پاسخ اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه و محل سكونت مشمول و پدر و مادر او به استعلام حوزه وظيفه عمومي ذيربط در مورد فرزندان آنها.

6 - در صورتي كه موضوع مشمول در خارج از محل صدور شناسنامه رسيدگي شود پاسخ استعلام وضع مشمولين وي از حوزه يا گروهان و يا بخش وظيفه‌عمومي محل صدور شناسنامه مشمول.

7 - عكس خواهر مشمول كه توسط كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري محل اقامت گواهي شده باشد.

8 - در صورتي كه پدر مشمول قبلاً همسران ديگري داشته است تصوير شناسنامه آنها.

9 - برگ معاينه پزشكي برادر بيش از 18 سال مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني بر اینکه به علت بیماری یا نقص عضو قادر به مراقبت و نگهداری از خواهر خود نمی باشد

10 - برگ استشهاد تأييد وضعيت و صحت ادعاي مشمول به امضاي سه نفر از بستگان مشمول كه به تائید مراجع انتظامی محل رسيده باشد.

11- برگ معاینه پزشکی خواهر مشمول متضمن نظر شورای پزشکی مبنی بر اینکه به علت بیماری یا نقص عضو قادر به اداره امور خود نمی باشد و نیاز به مراقبت و نگهداری دارد.

‌تبصره 1 - حضور خواهر مشمول در جلسه هيأت رسيدگي ضروري است. چنانچه خواهر مشمول قادر به حضور در جلسه هيأت رسيدگي نباشد گواهي مراجع‌ذيصلاح ذيربط مبني بر عدم امكان حضور خواهد مشمول در جلسه الزامي است.

‌تبصره 2 - مشمولان هر يك از مدارك فوق را به تعداد مورد نياز به حوزه وظيفه عمومي ذيربط تحويل خواهند داد.

12- رونوشت مصدق احكام مبني بر حبس پدر (‌به نحوي كه از تاريخ ارايه آن بيش از يك سال به انقضاي حبس باقي مانده باشد

‌ماده 162 - مدارك لازم براي رسيدگي به ادعاي كفالت مشمولان يگانه مراقب و نگهدارنده برادر كه قادر به اداره امور خود نباشد به شرح زير است.

1 - گواهي فوت پدر

2 - تصوير شناسنامه ساير برادران مشمول

3 - تصوير شناسنامه ساير برادران مشمول

4 - برگ تحقيق وضعيت (‌اين برگ بدواً حسب مورد به وسيله حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول و برادر او تنظيم و جهت‌تحقيق و تكميل به كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول و پدر و مادر و برادر وي فرستاده مي‌شود. مراجع مذكور پس از‌بررسي و تحقيق و تكميل و گواهي و امضاء و مهر رييس يا فرمانده مربوطه به حوزه وظيفه ذيربط اعاده خواهند نمود.

5 - عكس برادر مشمول كه توسط كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري محل اقامت گواهي شده باشد.

6 - در صورتي كه پدر مشمول قبلاً همسران ديگري داشته است تصوير شناسنامه آنها

7 - پاسخ اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه و محل سكونت پدر و مادر به استعلام حوزه وظيفه ذيربط در مورد فرزندان آنها.

8 - در صورتي كه به وضع مشمول در خارج از محل صدور شناسنامه رسيدگي شود پاسخ استعلام وضع مشمولين وي از حوزه يا گروهان و يا بخش وظيفه‌عمومي محل صدور شناسنامه مشمول.

9 - برگ معاينه پزشكي برادر بیش از 18 سال مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني بر اینکه به علت بیماری یا نقص عضو قادر به اداره امور خود نمی باشد نیاز به مراقبت و نگهداری دارد.

10 - برگ استشهاد تأييد وضعيت و صحت ادعاي مشمول به امضاي سه نفر از بستگان مشمول كه به تائید مراجع انتظامی محل رسيده باشد.

‌تبصره 1 - حضور برادر مشمول در جلسه هيأت رسيدگي ضروري است چنانچه برادر مشمول قادر به حضور در جلسه هيأت رسيدگي نباشد، گواهي مراجع‌ذيصلاح ذيربط مبني بر عدم امكان حضور برادر مشمول در جلسه الزامي است.

‌تبصره 2 - مشمولان هر يك از مدارك فوق را به تعداد مورد نياز به حوزه‌هاي وظيفه عمومي ذيربط تحويل خواهند نمود.

11- رونوشت مصدق احکام مبنی برحبس پدر(به نحوی که از تاریخ ارایه آن بیش از یک سال به انقضای حبس باقی مانده باشد

‌ماده 163 - مدارك لازم براي رسيدگي با ادعاي كفالت مشمولان يگانه سرپرست و نگهدارنده برادر يا خواهد صغير به شرح زير است.

1 - گواهي فوت پدر

2 - تصوير شناسنامه برادران يا خواهران صغير

3 - تصوير شناسنامه مادر مشمول و همسر يا همسران ديگر پدر مشمول

4 - برگ تحقيق وضعيت (‌اين برگ بدواً حسب مورد وسيله حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول و پدر و مادر و خواهر و برادر‌او تنظيم و جهت تحقيق و تكميل به كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول و پدر و مادر و خواهر و برادر وي فرستاده‌مي‌شود. مرجع مذكور پس از بررسي و تحقيق و تكميل و گواهي و مهر و امضاء رييس يا فرمانده مربوطه به حوزه وظيفه ذيربط اعاده خواهند نمود).

5 - عكس برادر يا برادران و خواهر يا خواهران صغير مشمول كه توسط كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري محل اقامت گواهي شده باشد.

6 - در صورتي كه پدر مشمول قبلاً همسران ديگري داشته باشد تصوير شناسنامه آنها

7 - برگ معاينه پزشكي برادر بيش از 18 سال مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني بر بر اینکه به علت بیماری یا نفص عضو قادر به سرپرستی و نگهداری از برادر یا خواهر صغیر خود نمی باشد.

8 - برگ استشهاد تأييد وضعيت و صحت ادعاي مشمول به امضاي سه نفر از بستگان مشمول كه به تائید مراجع انتظامی محل رسيده باشد.

9 - در صورتي كه به وضع مشمول در خارج از محل صدور شناسنامه رسيدگي شود پاسخ استعلام وضع مشمولين وي از حوزه يا گروهان و يا بخش وظيفه‌عمومي محل صدور شناسنامه مشمول.

10 - پاسخ اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه و محل سكونت پدر و مادر و مشمول به استعلام حوزه وظيفه عمومي ذيربط درباره مشخصات فرزندان آنها.

تبصره 1 - حضور يكي يا كليه برادران و خواهران صغير مشمول در جلسه هيأت رسيدگي ضروري است، چنانچه هر يك از برادران يا خواهران صغير مشمول‌قادر به حضور در جلسه هيأت رسيدگي نباشند، گواهي مراجع ذيصلاح مبني بر عدم امكان حضور در جلسه الزامي است.

‌تبصره 2 - مشمولان هر يك از مدارك فوق را به تعداد مورد نياز به حوزه وظيفه عمومي ذيربط خواهند داد.

11- رونوشت مصدق احکام مبنی برحبس پدر(به نحوی که از تاریخ ارایه آن بیش از یک سال به انقضای حبس باقی مانده باشد

‌ماده 164 - مدارك لازم براي رسيدگي با دعاي كفالت مشمولان يگانه سرپرست خواهر مجرد.

1 - گواهي فوت پدر

2 - تصوير شناسنامه خواهر

3 - تصوير شناسنامه مادر مشمول و همسر يا همسران ديگر پدر مشمول

4 - برگ تحقيق وضعيت (‌اين برگ بدواً حسب مورد وسيله حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول و خواهر او تنظيم و جهت‌تحقيق و تكميل به كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول و پدر و مادر و خواهر وي فرستاده مي‌شود، مراجع مذكور پس‌از بررسي و تحقيق و تكميل و گواهي و امضاء و مهر رييس يا فرمانده مربوطه به حوزه وظيفه عمومي ذيربط اعاده خواهند نمود).

5 - پاسخ اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه و محل سكونت مشمول و پدر و مادر او به استعلام حوزه وظيفه عمومي ذيربط در مورد فرزندان آنها.

6 - در صورتي كه به وضع مشمول در خارج از محل صدور شناسنامه رسيدگي شود پاسخ استعلام وضع مشموليت وي از حوزه يا گروهان و يا بخش وظيفه‌عمومي محل صدور شناسنامه مشمول

7 - عكس خواهر مشمول كه توسط كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري محل اقامت گواهي شده باشد.

8 - در صورتي كه پدر مشمول قبلاً همسران ديگري داشته است تصوير شناسنامه آنها.

9 - برگ معاينه پزشكي برادر بيش از 18 سال مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني بر اینکه به علت بیماری یا نقص عضو قادر به سرپرستی از خواهر مجرد خود نمی باشد

10 - برگ استشهاد تأييد وضعيت و صحت ادعاي مشمول به امضاي سه نفر از بستگان مشمول كه به تائید مراجع انتظامی محل رسيده باشد.

‌تبصره 1 - حضور خواهر مشمول در جلسه هيأت رسيدگي ضروري است چنانچه خواهر مشمول قادر به حضور در جلسه هيأت رسيدگي نباشد، گواهي مراجع‌ذيصلاح ذيربط مبني بر عدم امكان حضور خواهر مشمول در جلسه الزامي است.

‌تبصره 2 - مشمولان هر يك از مدارك فوق را به تعداد مورد نياز به حوزه وظيفه عمومي ذيربط تحويل خواهند داد.

11- رونوشت مصدق احكام مبني بر حبس پدر (‌به نحوي كه از تاريخ ارايه آن بيش از يك سال به انقضاي حبس باقي مانده باشد

مواد 165 الی 167 به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون خانواده شاهد مصوبه 24/09/1366 ملغی شده است.

‌ميرحسين موسوي - نخست‌وزير

الحاقات 05/10/1378 ، 30/11/1379  و 28/03/1379مصوب هیات وزیران اعمال شده

 

 

 

 

 

دستور العمل اجرایی معافیت عفو مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا به مناسبت سال نهضت خدمت رسانی به مردم

ماده 1- برابر ابلاغيه شماره 5/12/708/3/م/4/ن مورخ 17/06/1382 معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح 6 گروه از مشمولان غائب و سربازان فراری بمناسبت ولادت با سعادت امیرالمومنین حضرت علی (ع) از سوی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) در سال نهضت خدمت رسانی به مردم به شرح ذیل مورد عفو قرار گرفته اند:

ردیف

مدرک تحصیلی

سال تولد

1

زیردیپلم و دیپلم

تا پایان سال 1354

2

فوق دیپلم

تا پایان سال 1354

3

لیسانس

تا پایان سال 1354

4

فوق لیسانس

تا پایان سال 1352

5

دکتری غیر پزشکی

تا پایان سال 1350

6

دکتری پزشکی و دامپزشکی

تا پایان سال 1344

 2- معاونت وظیفه عمومی ناجا در راستای وظایف و اختیارات خود وضعیت اینگونه مشمولان را از تاریخ 05/07/1382 مورد رسیدگی قرار داده و در صورتیکه واجد شرایط شناخته شدند برای آنان کارت معافیت رهبری صادر می نماید که نحوه رسیدگی به وضعیت مشمولان مزبور بشرح زیر خواهد بود.

الف: مشمولان غائب و سربازان فراری داخل کشور

این افراد با مراجعه به دفاتر پستی محل ، دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی و فرم های مخصوص معافیت عفو رهبری که شامل :

1-   فرم درخواست معافیت

2-   تعهد نامه و پاکتهای مربوطه را اخذ و پس از تکمیل آن به آدرس وظیفه عمومی شهرستان محل تولد ویا محل سکونت ارسال نمایند. بخش وظیفه عمومی مربوطه پس از بررسی مدارک پرونده ویا دفتراساس در صورت احراز شرایط به مشمول ابلاغ می نماید . برابر روش جاری وجوه متعلقه قانونی و پنجاه هزار ریال نیز برای هزینه پست وصدور کارت به حساب 1/4455 بنیاد تعاون ناجا نزد بانک ملت شعبه سنائی تهران ( قابل پرداخت در تمامی شعب بانک ملت) پرداخت شود وفیش های مربوطه را تحویل نماید تا سپس مراحل مربوط به صدور کارت معافیت برای مشمول انجام و کارت صادر شده مستقیما به آدرس مشخص شده از سوی مشمول ارسال شود.

تبصره 1: متعهدین به خدمت در سازمانها ، ارگانها و نهادها و هیات علمی دانشگاهها نمی توانند از این معافیت بهرمند شوند.

تبصره2: مشمولانیکه پرونده آنان قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و کارت معافیت برای آنان صادر گردیده است درخواست آنان مبنی بر ابطال کارت و بهره مندی از معافیت عفو مقام معظم رهبری وجاهت قانونی ندارد.

تبصره3: مشمولانیکه پرونده آنان درحال رسیدگی بوده ولیکن بنا به موانع قانونی برای آنها کارت صادر نگردیده است درصورت دارا بودن شرایط معافیت عفو رهبری رسیدگی و اقدام درمورد معافیت آنان بلامانع است.

تبصره4: مشمولان غیر غائب واجد شرایط معافیت عفورهبری می توانند درصورت تمایل از این معافیت بهرمند شوند ولیکن درج معافیت عفو رهیری( بمانسبت سال نهضت خدمت رسانی به مردم) درکارت الزامی است.

ب: سربازان حین خدمت

سربازان واجد شرایط عفو مقام معظم رهبری که درحین خدمت می باشند با دردست داشتن نامه ترخیص و تسویه حساب ازیگان خدمتی به دفاتر پستی محل مراجعه و برابر بند الف اقدام نمایند و سپس در مورد صدور کارت معافیت عفو رهبری برای آنان اقدام خواهد شد.

ج: مشمولان غائب و سربازان فراری خارج از کشور

اینگونه مشمولان شخصا یا توسط بستگان درجه 1 ( پدر، مادر،برادر، خواهر، همسر و فرزند) و یا وکیل رسمی به دفاتر پستی مراجعه و پس از اخذ دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی و دریافت 2 برگ فرم مخصوص این معافیت آن را تکمیل و به آدرس : تهران - میدان سپاه- معاونت وظیفه عمومی ناجا اداره کل مشمولان و امور معافیتها، صندوق پستی : 313-16415 ویژه معافیت عفو مقام معظم رهبری ارسال نمایند. پس از بررسی مدارک ، پرونده و یا دفتر اساس، توسط مراکز وظیفه عمومی در صورت احراز شرایط به مشمولان ابلاغ می نمایند که وجوه متعلقه قانونی را یا مبلغ پنجاه هزار ریال بابت هزینه های مختلف صدور کارت و پست به حساب 1/4455 بنام بنیاد تعاون ناجا نزد بانک ملت شعبه سنائی تهران ( قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت) پرداخت و فیش های مربوطه را تحویل نماید وسپس کارت معافیت صادر و به آدرس مشخص شده ارسال می شود.

تبصره1- درصورتیکه مشمول درخارج از کشور تحصیل کرده باشد ارزشیابی آن توسط وکیل و یا مشمول و از طریق وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و یا وزارت بهداشت و درمان الزامی است.

تبصره2- چنانچه مشمول سابقه فرار از خدمت دارد ارائه گواهی تسویه حساب از یگان خدمتی ویا مختومه شدن پرونده فرار از سازمان قضائی نیروهای مسلح الزامی است ( این تبصره شامل سربازان فراری داخل کشور هم می شود)

تبصره 3- بمنظور سهولت در کار مشمولان مقیم خارج از کشور امور رسیدگی به معافیت عفو رهبری این گروه از مشمولان بصورت تمرکزی و در معاونت وظیفه عمومی ناجا انجام خواهد شد.

 

بخشی از آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی

شماره239698/ت41794هـ                                                         ۶/۱۲/۱۳۹۰

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور خارجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/11/1390 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ‏اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه صدور انواع ‏گواهینامه‌های رانندگی را به شرح زیر تصویب نمود:‏

آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی

ماده 1ـ هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید باید ‏گواهینامه رانندگی متناسب با آن وسیله را دارا باشد.‏

تبصره ـ گواهینامه‌ رانندگی برای انواع وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری زمینی ‏حسب شرایط بر اساس تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود.‏

ماده22ـ دارندگان گواهینامه‌های معتبر خارجی (اعم از ایرانیان یا خارجیان) می‌توانند ‏تا شش ماه پس از ورود، در ایران رانندگی نمایند. در صورت تمایل به ادامه رانندگی در ایران ‏باید نسبت به تبدیل گواهینامه خارجی خود به گواهینامه ایرانی اقدام نمایند.‏

ماده23ـ تبدیل گواهینامه‌های رانندگی معتبر صادر شده از کشورهای خارجی که ‏گواهینامه صادر شده از ایران در قلمرو سرزمینی آنان برای رانندگی معتبر محسوب ‏می‌شود، با رؤیت ترجمه و اصل گواهینامه خارجی و سایر مدارک لازم و احراز سلامت ‏جسمی و روانی درخواست‌کننده صورت می‌پذیرد. در موارد دیگر تبدیل گواهینامه‌های ‏رانندگی با تأیید وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه صورت می‌پذیرد.‏

ماده 24ـ مأموران سیاسی و کنسولی و اعضای سازمانهای بین‌المللی می‌توانند ‏برای تبدیل گواهینامه‌های خود مدارک مندرج در ماده (23) این آیین‌نامه را حسب مورد ‏از طریق وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور به راهنمایی و رانندگی ارسال نمایند.‏

ماده25ـ صدور گواهینامه مجدد برای کسانی که گواهینامه رانندگی آنان توقیف ‏شده باشد امکان‌پذیر نیست و در صورت صادر شدن و تحویل از درجه اعتبار ساقط ‏می‌باشد و به وسیله راهنمایی و رانندگی اخذ و ابطال خواهد شد.‏

ماده30ـ راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا ‏پایان برنامه پنجساله پنجم توسـعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ نسبت ‏به الکترونیکی نمودن خدمات صدور گواهینامه رانندگی اقدام نماید.‏

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 

لیست اسامی کشورهائی که گواهینامه رانندگی پایه دوم جمهوری اسلامی ایران در آن کشور قابل تبدیل می باشد

نام کشور

آزمون آیین نامه

آزمون عملی

نام کشور

آزمون آیین نامه

آزمون عملی

آلمان

 

 

غنا

 

 

هند

 

 

عمان

 

 

ایرلند

 

 

فرانسه

 

 

اتریش

 

***

فنلاند

 

 

اروگوئه

 

 

فیلیپین

 

 

هنگ کنک

***

***

قزاقستان

 

 

اردن

 

 

کره جنوبی

***

 

استرالیا

 

 

کلمبیا

 

 

بحرین

 

***

گرجستان

 

 

بوسنی

 

 

لبنان

 

 

برونئی دارالسلام

 

 

مالی

 

 

روسیه سفید

 

 

مجارستان

 

 

تایلند

 

 

مالزی

 

 

ترکیه

 

 

نیوزیلند

 

 

آذربایجان

 

 

چین

***

 

نیکاراگوئه

 

 

زیمبابوه

 

 

سوئیس

 

 

صربستان

 

 

رومانی

 

 

اسلوونی

 

 

ازبکستان

 

 

برزیل

 

 

بلغارستان

 

 

کوبا

 

 

کومور

 

 

کرواسی

 

 

لهستان

 

 

نیجر

 

 

سری لانکا

 

 

روسیه

 

 

ژاپن

 

 

 

 

 

توضیح: *** تبدیل گواهینامه با آزمون

 

لیست اسامی کشورهائی که گواهینامه آنان قابل تبدیل به گواهینامه پایه دوم ایرانی است براساس اعلام پلیس راهنمائی و رانندگی ناجا

نامه شماره: 269-14-09-205-17/13                           مورخ 30/05/1389

 

آلمان

ترکمنستان

عمان

نروژ

آرژانتین

تونس

فنلاند

نیکاراگوئه

ازبکستان

ترکیه

فیلیپین

نیجریه

اندونزی

آذربایجان  *

فرانسه

نیجر

ارمنستان *

چین

قرقیزستان

هند

اسلوانی

چک

قزاقستان

یونان

الجزایر

روسیه

کرواسی

یمن

اتریش

رومانی

کنیا

 

اسپانیا

زئیر

کره جنوبی**

 

ایتالیا

نیوزلند

گینه

 

استرالیا

ژاپن

لهستان

 

بنگلادش

سریلانکا

لیبی

 

بلژیک

سومالی

مجارستان

 

بلغارستان

سوریه

مکزیک

 

بوسنی

سوئد

مصر

 

پرتغال

سوئیس

موریتانی

 

تانزانیا

ساحل عاج

مالزی

 

 

توضیح: * با آزمون عملی و ** با آزمون آیین نامه

اداره کل ارزیابی و نظارت

سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است.
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است.
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است.
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران