گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
فهرست

فهرست موضوعات

 

شرح......................................... صفحه 

 

مقدمه                 ........................

بخش اول: کلیات

 

بند اول: قوانین و کنوانسیونها

بخشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تاريخ  24/08/1358

اصل12- دین رسمی               ...........................................................

اصل13و14- حقوق اقلیتهای دینی.............................................        

اصل 15- زبان و خط رسمی...........................................................        

اصل 21- حقوق زنان و اعطای قیمومت فرزندان...............

اصل 41و42- تابعیت             ...........................................................

اصل 138- حدود اختیارات هیأت وزیران..............................        

اصل 153- محدویت سلطه بیگانه...............................................        

اصل 154- حقوق بشر            ...........................................................

اصل 155- پناهندگی سیاسی.........................................................

کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی...............................        

تاريخ: 6/10/1353 مصوبه: مجلس شورای ملی

پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات............

پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت........................        

کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی..................................        

تاریخ: 21/07/1343 مصوبه: مجلس شورای ملی

پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت........................        

پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات ..........

قانون وظایف وزارت امورخارجه..............................................        

تاریخ:20/01/1364 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

بخشی ازقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران  

شماره: 73285 مورخ:30/10/1389 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا               

شماره: 26323 مورخ: 16/04/1389 مجلس شورای اسلامی

قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیفی و حقوقی ایرانی و یا خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی ایران علیه خارجیان          

تاریخ: 29/09/1360 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی علیه دولتهای خارجی                                                                

تاریخ: 18/08/1378 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(درخصوص تعیین تعرفه ها و خدمات دولتی)                                                

 تاریخ: 26/10/1380 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

بخشی از مواد قانون مدنی (بااصلاحات والحاقات بعدی)

تاریخ: 18/02/1307 مصوبه: مجلس شورای ملی

وکالت                                       ...........................................................

ضمان قهری ماده 336         ...........................................................

کلیات (مواد656  الی 665).......................................................        

تعهدات وکیل (مواد 666  الی 673).......................................        

تعهدات موکل  (مواد 674  الی 677)....................................        

طرق مختلفه انقضاء وکالت (مواد 678  الی 683)

ارث                                          

موجبات ارث و طبقات مختلف وارث (مواد 861  الی 866)    

حق ارث  (مواد 867  الی 874)................................................        

میراث زوج و زوجه (مواد  940  الی 949)........................        

اشخاص (مواد 956  الی 975).....................................................        

تابعیت  (مواد 976  الی 991)................................................        

اسناد سجل احوال  (مواد 992  الی 1001).........................        

اقامتگاه  (مواد 1002  الی 1010).......................................        

نکاح و طلاق                           

خواستگاری (مواد 1034  الی 1040).......................................        

قابلیت صحی برای ازدواج (مواد 1041 الی 1044)...........

موانع نکاح  (مواد 1045  الی 1061)...................................        

شرایط صحت نکاح (مواد 1062 الی 1070)..............................

وکالت در نکاح (مواد 1071  الی 1077)..............................        

نکاح منقطع (مواد 1075  الی 1077).....................................        

مهریه (مواد 1078  الی 1101).................................................        

حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر (مواد 1102  الی 1119)

انحلال عقد نکاح (ماده  1120)...............................................        

امکان فسخ نکاح (مواد 1121  الی 1132)...........................        

کلیات طلاق (مواد 1133  الی 1142).......................................        

اقسام طلاق (مواد 1143 الی 1149)..........................................        

عده (مواد 1150 الی 1157)........................................................        

اولاد                                        

نسب (مواد 1158  الی 1167)......................................................        

نگهداری و تربیت اطفال (مواد 1168  الی 1179)...........

ولایت قهری پدر و جد پدری (مواد 1180  الی 1194)......

خانواده  (مواد 1195 الی 1206)............................................        

حجر و قیمومت                      

کلیات (مواد 1207  الی 1217).................................................        

موارد نصب قیم و ترتیب آن (مواد 1218  الی 1234)...

اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن (مواد 1235  الی 1247)                                                   

موارد عزل قیم  (مواد 1248  الی 1252)...........................        

خروج از تحت قیمومت (مواد 1253  الی 1256)..................

اسناد (مواد 1284  الی 1305).................................................        

بخشی از قانون امور گمرکی.........................................................................           

تاریخ:1390/08/22  مصوبه: مجلس شورای اسلامی

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز           

تاریخ: 12/02/1374 مصوبه: مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی (با اصلاحیه 29/06/1374)       

تاریخ: 12/4/1373 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

بخشی از قانون بودجه 1391 در خصوص امور کنسولی..

تاریخ: 30/02/1391  مصوبه : مجلس شورای اسلامی

 

بند دوم: مصوبات و آیین نامه ها

اجازه اقدام نسبت به انتصاب یا پذیرش ماموران کنسول افتخاری به وزارت امورخارجه                                       

شماره: 5990  تاریخ: 14/05/1383 مصوبه: هیئت وزیران

ایجاد تسهیلات قانونی در انجام وظایف وزارت امور خارجه         

مورخ: 11/10/1390 مصوبه: هیئت وزیران

بخشی از آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (بااصلاحات بعدی)               

شماره:1395 تاریخ: 14/01/1373 مصوبه: هیئت وزیران

مجوز تشکیل ستاد ساماندهی امور ایرانیان  خارج از کشور      

شماره: 22355 تاریخ: 04/09/1382 مصوبه: هیئت وزیران

تعرفه حقوق کنسولی مصوب 1327..................................................................           

آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی  ........................

شماره: 141699 تاریخ: 04/09/1386 مصوبه: هیئت وزیران

آیین نامه اجرایی شکار ویژه ..............................................        

شماره: 3346  تاریخ: 31/01/1381 مصوبه: هیئت وزیران

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز                             

شماره: 13899 تاریخ: 11/04/1379  مصوبه: هیئت وزیران

آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي..............

شماره : 151247 مورخ 29/07/1388 مصوبه: وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید

آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی (با اصلاحات بعدی)                 

شماره: 13468 تاریخ: 11/08/1373 مصوبه: هیئت وزیران

 

بخش دوم: امور مربوط به گذرنامه و روادید

 

بند اول: قوانین

قانون گذرنامه(با اصلاحیه ها و الحاقات بعدی)

تاریخ:10/12/1351  شماره: مجلس شورای ملی

کلیات (مواد 1  الی 6)  ...........................................................

انواع گذرنامه (مواد  7 الی 9)..........................................        

گذرنامه سیاسی و خدمت (مواد 10  الی 13).....................

گذرنامه عادی (مواد 14  الی 20)........................................        

همراهان  (مواد  21  الی 23)...............................................        

اعتبار گذرنامه عادی  (مواد 24  الی 27).....................        

گذرنامه جمعی (ماده 28)...........................................................        

پروانه گذر (مواد 29  الی 30).............................................        

برگ گذر بیگانگان (مواد 31  الی 32)...............................        

آیین نامه های اجرایی (ماده 33).......................................        

مجازاتها (مواد 34  الی 42)..................................................        

بخشی از قانون محاسبات عمومی کشور..................................

تاریخ: 01/06/1366  مصوبه: مجلس شورای اسلامی

بخشی از قانون برنامه چهارم در خصوص  عوارض خروج ازکشور    

تاریخ: 11/6/1383 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

بخشی از قانون بودجه اصلاحی سال 1343 در خصوص لغو و  برقراری روادید   

تاریخ: 1343 مصوبه: مجلس شورای ملی

بخشی از قانون بودجه سال1386 درخصوص چگونگی برقراری و وصول سایر وجوه از  تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی شامل: عوارض خروج، اقامت غیر مجاز، هزینه انگشت نگاری، صدور شناسنامه طرح جدید،کارت ملی،صدور و تعویض گذرنامه داخل کشور ...............           

تاریخ: 24/12/1385 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

بخشی از قانون بودجه 1390 در خصوص عوارض خروج از کشور

مصوبه : مجلس شورای اسلامی

قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران (با اصلاحات و الحاقات بعدی)                                                  

شماره: 19/2/1310 مصوبه:  مجلس شورای ملی

بخشی از قانون کار     ........................

تاریخ: 29/08/1369  مصوبه : مجمع تشخصیص مصلحت نظام

بخشی از قانون نیروی انتظامی ..................    

تاریخ : 02/05/1369  مصوبه : مجلس شورای اسلامی

بخشی از قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران                  

تاریخ: 22/12/1374  مصوبه : مجلس شورای اسلامی

قانون دریافت عوارض خروج ازکشور ....................................        

تاریخ: 30/04/1364 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد خاص، در خصوص عوارض خروج از کشور و موارد معافیت از پرداخت آن............           

تاریخ: 20/08/1369 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

بخشی از قانون مالیات برارزش افزوده.............................        

تاریخ: 17/02/1387 مصوبه: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

بخشی از قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی (تسهیلات روادید)           

تاریخ: 23/10/1382 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

بخشی از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران (تسهیلات روادید)                                             

تاریخ: 07/06/1372مصوبه: مجلس شورای اسلامی

بخشی از قانون موافقتنامه تاسیس مقر، بین سازمان اسلامی آموزش علمی و فرهنگی آیسسکو و جمهوری اسلامی ایران (تسهیلات روادید).

تاریخ: 09/05/1384 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

بخشی از موافقتنامه چارچوب حمل و نقل عبوری (ترانزیت) اکو (تسهیلا ت روادید)                                             

تاریخ: 22/05/1385 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه تسهیل تشریفات اعطای روادید به بازرگانان کشورهای عضو گروه دی - 8      

تاریخ: 23/02/1382 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

قانون موافقتنامه تسهیل صدور روادید برای بازرگانان عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو         ...........................................................

تاریخ: 06/09/1375 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی................

تاریخ: 19/12/1380 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

‌قانون نظارت بر مسافرتهاي خارجي كاركنان دولت...

تاریخ: 23/06/1372  مصوبه: مجلس شورای اسلامی

 

بند دوم : مصوبات و آیین نامه ها

آیین نامه اجرایی صدور پروانه گذر کارکنان وسایط نقلیه آبی        

شماره:21971 تاریخ: 09/05/1381 مصوبه: هیئت وزیران

آیین نامه اجرایی پروانه گذر زیارتی ...........................        

شماره: 11014 تاریخ: 16/02/1363 مصوبه: هیئت وزیران

آیین نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی

شماره:20860 تاریخ: 18/05/1383 مصوبه: هیئت وزیران

کلیات                                        ...........................................................

موضوع مأموریتهای خارج از کشور.........................................        

سیاستها و تکالیف لازم الرعایه در زمینه انواع ماموریتهای خارج از کشور                                        

آیین نامه سفر اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور (با اصلاحیه 05/02/1383 هیئت وزیران)      ..........................................................................

شماره: 36814 تاریخ: 01/07/1382 مصوبه: هیئت وزیران

آیین نامه صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت وسائل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته به آنها ..................................           

شماره:48620 تاریخ: 14/05/1368 مصوبه: هیئت وزیران

ممنوعیت مسافرت اتباع ایران با گذرنامه عادی به کشور عربستان  سعودی در موسم حج (با اصلاحیه 23/11/1379 و 26/10/1380 هیت وزیران)                                                   

شماره: 449 تاریخ:10/01/1373 مصوبه: هیئت وزیران

ممنوعیت سفر اتباع ايراني به سرزمين فلسطين اشغالي   

شماره: 167530 تاریخ : 16/10/1386 مصوبه: هیئت وزیران

آیین نامه اجرایی ماده 48 قانون برنامه سوم به منظور جلوگیری از اشتغال غیر قانونی اتباع خارجی .........................................................................           

شماره: 58242  تاریخ: 7/12/1379 مصوبه: هیئت وزیران

آیین نامه اجرایی ماده (129) قانون کار  چگونگی صدور، تمدید،تجدیدو لغو پروانه کار اتباع خارجی و وظایف هیات فنی اشتغال اتباع خارجی      

شماره: 15414 تاریخ: 24/3/1371 مصوبه: هیئت وزیران

آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران                                      

شماره: 18/76 تاریخ: 08/01/1353 مصوبه: وزارتین خارجه و کشور

آیین نامه اجرایی ماده 19 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران                                   

شماره: 53/6474  تاریخ: 31/03/1356  مصوبه: وزارت خارجه،کشور و اموراقتصاد ودارائی

آیین نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه (با اصلاحات و الحاقات بعدی)                                                     

شماره: 5306  تاریخ: 13/3/1352 مصوبه: هیئت وزیران

نحوه صدور مجوز ورود به کشور و اقامت اتباع بیگانه که بنا به تقاضای دستگاههای دولتی در چارچوب قوانین و مقررات به کشور مسافرت می نمایند (با اصلاحیه 1369 و 1375 هیئت وزیران)...........................

شماره: 2103 تاریخ: 13/12/1368 مصوبه: هیئت وزیران

آیین نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی

شماره: 16173 مورخ: 29/01/1388 مصوبه: وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی

آیین نامه اجرایی ماده (91) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی                                          

شماره:192444 تاریخ: 27/11/1386 مصوبه: وزرای عضو کمیسیون اموراجتماعی

آیین نامه نحوه دریافت عوارض فرودگاهی برای سفرهای خارج ازکشور                                                    

شماره: 6412 تاریخ: 08/03/1367 مصوبه: هیئت وزیران

آیین نامه اجرای بند (د) تبصره 34 قانون بودجه سال 1379 درخصوص عوارض خروج از کشور و موارد معافیت از پرداخت آن       

شماره:35630 تاریخ: 08/08/1379 مصوبه: هیئت وزیران

آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره 34 قانون بودجه سال1380 درخصوص عوارض خروج از کشور و موارد معافیت از پرداخت آن       

شماره: 59881  تاریخ: 27/12/1379 مصوبه: هیئت وزیران

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه سوم درخصوص چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه عوارض خروج از کشور و موارد معافیت از پرداخت آن                                       

شماره: 67452  تاریخ: 28/12/1381 مصوبه: هیئت وزیران

آیین نامه بند (ج) تبصره7 قانون بودجه سال1386 در خصوص عوارض خروج از کشور                                                     

شماره: 105326 تاریخ:  1386 مصوبه: هیئت وزیران با اصلاحات مورخ 25/03/1387 هیئت وزیران

آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی 

شماره: 4221 تاریخ: 15/4/1373 مصوبه:  هیئت وزیران

مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق  آزاد تجاری - صنعتی  ج. ا. ا                                                             

شماره: 41751 تاریخ: 09/07/1373 مصوبه: شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی با تائید رئیس جمهور

آیین نامه ورود و اقامت اتباع خارجی درمناطق آزاد تجاری- صنعتی ج.ا.1                             

شماره: 16447 تاریخ:10/02/1373 مصوبه: شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی باتائید رئیس جمهور

آیین نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی (تسهیلات روادید)                                  

شماره: 151247 تاریخ : 29/07/1388 مصوبه: وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید

بخشی از آیین نامه چگونگی قراردادهای بیع متقابل غیرنفتی (تسهیلات روادید)                                             

شماره: 50991  تاریخ: 09/11/1379 مصوبه: هیئت وزیران

بخشی از آیین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی(تسهیلات روادید)      ..........................................................................

شماره: 59339  تاریخ: 23/10/1382 مصوبه: شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی با تائید رئیس جمهور

راهکارهای اجرایی بخشی از قانون برنامه سوم درخصوص وظایف وزارت خارجه در بخش روابط خارجی                ..........................................................................

شماره: 49454  تاریخ: 03/11/1379 مصوبه: هیئت وزیران

آیین نامه اجرایی قانون تشویق و  حمایت سرمایه گذاری خارجی(تسهیلات روادید)                                             

شماره: 32556  تاریخ: 23/07/1381 مصوبه: هیئت وزیران

بخشی از سیاستهای اجرایی در زمینه تجارت  خارجی، تامین منابع ارزی و توسعه تولید(تسهیلات روادید)...................................................................           

شماره: 30918  تاریخ: 28/4/1377 مصوبه: هیئت وزیران

اجازه صدور روادید برای اتباع خارجه به منظور انجام معاملات فرش با ایران                                

شماره: 62039  تاریخ: 8/05/1376 مصوبه: هیئت وزیران

تصویب نامه هیئت وزیران راجع به روادید ورود به ایران برای تجار فرش                                            

شماره: 2521  تاریخ: 18/02/1381 مصوبه: هیئت وزیران

تصمیمات هیات دولت در زمینه سیاستهای اجرای تجارت خارجی(روادید72ساعته وچندبار ورود)                           ..........................................................................

شماره: 30919  تاریخ: 28/04/1377 مصوبه: هیئت دولت

موظف شدن وزارت امور خارجه جهت صدور ویزای ورود مکرر یکساله برای سرمایه گذار خارجی                 ..........................................................................

شماره: 17581 تاریخ: 18/04/1382 مصوبه: هیئت وزیران

موظف شدن وزارت امور خارجه به استقرار  نمایندگان خود در فرودگاههای امام،مهرآباد، شیراز،اصفهان تبریزو مشهد برای صدور روادید برای اتباع خارجی                                                 

شماره: 10396  تاریخ: 12/7/1383 مصوبه: هیئت وزیران

استقرار نمایندگان وزارت امور خارجه درفرودگاه های             

امام،مهرآباد،شیراز،اصفهان،تبریزو مشهد برای صدور روادید جهانگردی هفت روزه          

شماره: 14282 تاریخ: 09/03/1384  مصوبه: هیئت وزیران

آیین نامه صدور روادید 15 روزه برای کلیه اتباع غیر ایرانی        

تاریخ: 07/10/1384 مصوبه: هیئت وزیران

استقرار نمایندگان وزارت امورخارجه در فرودگاههای کشور  

تاریخ: 30/11/1384 مصوبه: هیئت وزیران

آیین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانستان

شماره: 53869  تاریخ: 26/9/1382 مصوبه: وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه با تائید رئیس جمهور

آیین نامه اجرایی توقف موقت مسافرین عبوری از فضای جمهوری اسلامی ایران                                                                

تاریخ: 19/10/1374مصوبه: شورای عالی ایرانگردی

ضوابط ثبت و ضبط مشخصات زیستی اتباع خارجی مقیم ایران   

شماره : 33078/42210 تاریخ: 15/02/1389  مصوبه : هیات وزیران

دستور العمل اجرایی ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه                                  

شماره: 1284914 تاریخ : 21/03/1390

 

بخش سوم: امورمربوط به سجلات واحوال شخصیه

 

بند اول : قوانین

قانون ثبت احوال (با اصلاحات سال 1363مجلس شورای اسلامی)

تاریخ: 10/04/1355 مصوبه: مجلس شورای ملی

کلیات  (مواد 1  الی 9)...........................................................        

اسناد و دفاتر ثبت احوال (مواد 10 الی 11)................        

ثبت ولادت (مواد 12  الی 21)..................................................        

ثبت مرگ (مواد 22  الی 30)....................................................        

ازدواج و طلاق (مواد 31  الی 34)........................................        

صدور شناسنامه (مواد 35  الی 37)......................................        

صدور کارت شناسائی (مواد 38  الی 39)............................        

نام خانوادگی (مواد 40  الی 42)........................................        

تعویض شناسنامه و نقل تحولات موجود در آن به دفاتر ثبت کل وقایع(مواد 43  الی 46)                                    

تهیه مقدمات اجرای قانون (ماده 47)................................        

مقررات کیفری (مواد 48  الی 55)........................................        

 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی                                                   

تاریخ: 17/02/1376 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها         

تاریخ: 2/11/1367 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم       

تاریخ: 31/04/1312 مصوبه: مجلس شورای ملی

قانون رسیدگی به دعاوی راجع به احوال شخصیه وتعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی،کلیمی ومسیحی             ..........................................................................

تاریخ: 03/04/1372 مصوبه: مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق.......................................        

تاریخ: 28/08/1370  مصوبه: مجمع تشخیص مصلحت

قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش.......

تاریخ: 11/08/1376 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی درخصوص صدورحکم موت فرضی غایبان مفقود الاثر..........................................................        

تاریخ: 20/01/1376  مصوبه: مجلس شورای اسلامی

قانون حضانت فرزندان صغیریا محجور به مادران آنها      

تاریخ: 06/05/1364 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

قانون امور حسبی (با اصلاحیه 21/4/1374 مجلس شورای اسلامی)

تاریخ: 02/04/1319 مصوبه: مجلس شورای ملی

کلیات  (مواد 1  الی 47).........................................................        

صلاحیت دادگاه قیمومت (مواد 48 الی 54)..........................

ترتیب تعیین قیم (مواد 55  الی 73).................................        

اختیارات و مسئولیت قیم  (مواد 74  الی 95)..............

عزل قیم  (مواد 96  الی 102)................................................        

 امین  (مواد 103  الی 125)...................................................        

صلاحیت دادگاه درخصوص غائب مفقودالاثر (مواد 126  الی 129)    

تعیین امین (مواد 130  الی 135).........................................        

دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه (مواد 136  الی 152) 

حکم موت فرضی (مواد 153  الی 161)....................................        

صلاحیت در امورترکه (مواد 162  الی 165)........................

مهر و موم (مواد 166  الی 193)...........................................        

برداشتن مهر و موم (مواد 194  الی 205)........................        

تحریر ترکه (مواد 206  الی 224).........................................        

استیفاء دین از ترکه (مواد 225  الی 241)...................        

قبول ترکه (مواد 242  الی 248)...........................................        

رد ترکه (مواد 249  الی 254)................................................        

قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه (مواد 255  الی 259)           

تصفیه (مواد 260  الی 275).....................................................        

راجع به وصیت (مواد 276  الی 299)....................................        

تقسیم (مواد 300  الی 326).....................................................        

ترکه متوفای بلاوارث (مواد 327  الی 336)......................        

راجع به ترکه اتباع خارجه (مواد 337  الی 359).......

تصدیق انحصار وراثت (مواد 360  الی 374)......................

هزینه  (مواد 375 الی 378).....................................................        

بخشی ازقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامورمدنی)

تاریخ: 21/01/1379 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

کلیات (مواد1 الی9)          ...........................................................

صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها (مواد 10  الی 25).......

اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن (مواد 26  الی 30)..

وکالت در دعاوی (مواد 31  الی 47)...................................        

تقدیم دادخواست (مواد 48 الی 50)......................................        

شرایط دادخواست (مواد  51  الی 52).................................        

موارد توقیف دادخواست (مواد 53  الی 56).....................        

پیوستهای دادخواست (مواد 57  الی 60)............................        

بهای خواسته  (مواد 61  الی 63)........................................        

جریان دادخواست (مواد  64  الی 66).................................        

ابلاغ اوراق قضائی (مواد 67  الی 83)...............................        

نیابت قضایی (مواد 290  الی 294).......................................        

مهلت تجدید نظر (مواد 336  الی 338)...............................        

مهلت فرجام خواهی (مواد 397  الی 400)...........................        

جهات اعاده دادرسی (ماده 426).............................................        

مهلت درخواست اعاده دادرسی (مواد 427  الی 431).....

ترتیب درخواست اعاده دادرسی (مواد 432  الی 441)...

تعیین و حساب مواعد (مواد 442  الی 449)......................

دادن مهلت و تجدید موعد (مواد 450  الی 453)............

داوری (مواد 454  الی 456).....................................................        

سایر مقررات (مواد 528  الی 529).......................................        

قانون تخلفات،جرائم و مجازاتهای مربوط به اسنادسجلی و شناسنامه                                                    

تاریخ: 10/05/1370  مصوبه: مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون راجع به ازدواج (با اصلاحیه29/2/1316 کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی)                       

تاریخ: 23/05/1310 مصوبه: کمیسیون قوانین عدلیه با تصویب مجلس شورای ملی

قانون حمایت از خانواده..........................................................        

تاریخ: 15/11/1353  مصوبه: مجلس شورای ملی

قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست...............................

تاریخ: 29/12/1353 مصوبه: مجلس شورای ملی

قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز ازمرز.....

تاریخ: 14/07/ 1367  مصوبه: مجلس شورای اسلامی

قانون مبارزه با قاچاق انسان ...........................................        

تاریخ: 28/04/1383 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

‌بخشی از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (امورکیفری)                                          

تاریخ : 28/06/1378 مصوبه : مجلس شورای اسلامی

بخشی از قانون مجازات اسلامی ..............................................        

تاریخ: 02/03/1375 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد  در محاکم و دفاتر رسمی  

تاریخ: 20/03/1316 مصوبه: مجلس شورای ملی

قانون راجع به استرداد مجرمین .........................................        

شماره: 14/02/1339 مصوبه: کمیسیون مشترک دادگستری مجلس شورای ملی و سنا

قانون لزوم بازرسی وانگشت نگاری از اتباع آمریکایی در مبادی ورودی کشور                                                                

تاریخ: 28/08/1385 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

قانون دریایی                       ...........................................................

تاریخ: 29/6/1343  مصوبه: کمیسیون مشترک مجلس

قانون راجع به ترکه اتباع خارجه.......................................        

تاریخ: 20/2/1311 مصوبه: مجلس شورای ملی

قانون راجع به ثبت شرکتها.....................................................        

تاریخ: 02/03/1310 مصوبه: مجلس شورای ملی

قانون مالیاتهای مستقیم..........................................................        

تاریخ: 03/12/1366 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج.         

تاریخ: 13/09/1317

قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج.      

تاریخ: 23/01/1367 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

قانون راجع به انکار زوجیت...................................................        

تاریخ: 20/02/1311

قانون تفسیر تبصره های 3 و6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق       

تاریخ: 28/08/1371 مصوبه: مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی(دادگاه خانواده).......................................        

تاریخ:08/05/1376 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

قانون مربوط به حق حضانت.......................................................        

تاریخ: 22/04/1365 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح ماده 1169 (قانون مدنی)در خصوص حضانت فرزندان   

تاریخ: 06/05/1381 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

 

بند دوم : مصوبات و آیین نامه ها

آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی بر کلیه اتباع ایرانی                               

شماره: 44628 تاریخ: 01/12/ 1378 مصوبه: هیئت وزیران

آيين‌نامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي..................

شماره: 33053 تاریخ : 05/03/1387 معاون اول رئیس جمهور

آیین نامه طرز رسیدگی هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال کشور                   

تاریخ: 16/08/1358 مصوبه: هیئت وزیران

آيين‌نامه اجرايي ماده 35 اصلاحي قانون ثبت احوال..

شماره:6086 تاریخ: 02/05/1364 مصوبه: هیئت وزیران

آيين نامه اجرايي تبصره (2) اصلاحي ماده (5) قانون ثبت احوال     

تاریخ 20/01/1385 مصوبه: هیئت وزیران

مقررات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران..........

شماره : 2212 تاریخ: 07/07/1387 مصوبه: کشیشان و هیآتهای مدیره کلیساهای پروتستان ایران وثبت دفترقوانین و مقررات روزنامه رسمی کشور

آیین نامه سجل قضایی     ...........................................................

تاریخ: اردیبهشت 1321  مصوبه: هیئت وزیران

آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با  اتباع بیگانه غیر ایرانی (با اصلاحیه بعدی)                               

 تاریخ: مهرماه 1345

آیین نامه اجرایی قانون انگشت نگاری.............................        

شماره: 37526  تاریخ: 30/06/1362

آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده واحدهای اداری (در خصوص انگشت نگاری)                                       

شماره: 45538  تاریخ: 07/05/1368

آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری...

تاریخ: 1337  مصوبه: وزارت دادگستری

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درمورد صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه..................................        

مورخ: 15/03/1353

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درمورد صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به تقاضای تغییر نام.........................................        

شماره: 632  تاریخ: 10/04/1366

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درمورد صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به درخواست ابطال ثبت واقعه فوت...............

شماره: 940  تاریخ : 07/09/1367

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درخصوص تغییر اسناد سجلی(تغییرسن) و مرجع صالح آن                  ...........................................................

شماره: 17840  مورخ : 26/04/1374

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درخصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه                                                   

شماره: 1920   تاریخ: 14/05/1376

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درخصوص تکلیف قانونی تمکین زوجه از زوج                                                                

مورخ: 20/07/1389

آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی                                                   

شماره: 13177 مصوبه: هیئت وزیران

آیین نامه ماده اول قانون ازدواج. ...............................        

تاریخ: تیرماه 1312

آیین نامه ماده 3 قانون ازدواج........................................        

تاریخ: شهریورماه 1310

آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق.............

تاریخ: 20/05/1311

آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده به قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق                                                        

شماره : 2306  تاریخ: 09/12/1371

آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده.......................

آیین نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده.      

تاریخ: 12/01/1354 مصوبه: وزارت دادگستری

آیین نامه استملاک اتباع خارجه..................    

تاریخ: 1328   مصوبه : نخست وزیری

نظامنامه اجرایی قانون ثبت شرکتها ...............................        

تاریخ : 02/03/1310   مصوبه: وزارت دادگستری

طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکتها.......................................        

تاریخ: شهریور 1340  مصوبه: وزارت دادگستری

نظامنامه ماده 2 ثبت ازدواج و طلاق..................................        

تاریخ: آبان ماه 1310

تصویب نامه درخصوص آزمایش تالاسمی قبل از ازدواج.

تاریخ: 10/01/1376

نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق.......................................        

تاریخ: مهرماه 1310

 

بخش چهارم: امور مربوط به تابعیت و امورپناهندگان

 

بند اول : قوانین

بخشی از قانون مدنی در خصوص تابعیت...............................

تاریخ: 1313 مصوبه: مجلس شورای ملی

قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن          

تاریخ: 25/03/1355 مصوبه: مجلس شورای ملی

قانون ثبت احوال درخصوص افراد فاقد سند سجلی و افرادی که تابعیت آنان مشکوک است(ماده45)                   ..........................................................................

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی                                       

تاریخ: 02/07/1385 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

 

بند دوم : مصوبات و آیین نامه ها

نظام نامه قانون تابعیت..........................................................        

تاریخ: 03/02/1314 مصوبه: هیئت وزیران

آیین نامه رویه شناسایی مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران                                                         

شماره: 425  تاریخ: 11/01/1383 مصوبه: شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه با تائید رئیس جمهور

آیین نامه اجرایی ماده 180 قانون برنامه سوم شامل:

شماره: 58858  تاریخ: 07/12/1379 مصوبه: هیئت وزیران

مقصود از اتباع خارجی   ...........................................................

پناهنده                                  ...........................................................

آواره                                       ...........................................................

مهاجر                                        ...........................................................

دارنده گذرنامه                  ...........................................................

آیین نامه اجرایی صدور سند مسافرت پناهندگان سیاسی    

شماره: 49194  تاریخ:10/04/1366 مصوبه: هیئت وزیران

 

بخش پنجم: امور مربوط به مسائل اجتماعی

 

بند اول : قوانین

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران (با اصلاحیه 22/10/1372، 28/2/ 1372 و 13/10/1385)                      ..........................................................................

تاریخ: 05/04/1364 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (با اصلاحیه بعدی تا پایان سال 1386)

تاریخ: 07/09/1378مصوبه: مجلس شورای اسلامی

قانون استفساریه مواد 11 و 13 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری                             

شماره: 09/03/1380 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری 

تاریخ: 04/04/1364 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

قانون همه‌پرسي در جمهوري اسلامي ايران...........

تاریخ : 14/04/1368  مصوبه : مجلس شورای اسلامی

بخشی ازقانون پولی و بانکی درخصوص خروج ارز مجاز ازکشور  

تاریخ: 18/04/1351 مصوبه: مجلس شورای ملی

 

بند دوم : مصوبات و آیین نامه ها

سیاستهای دولت در خصوص وضعیت اشتغال ایرانیان در خارج از کشور 

شماره: 4888 تاریخ: 12/03/1370 مصوبه: هیئت وزیران

آیین نامه اجرایی قانون تشخیص لزوم اعزام مجروحین انقلاب اسلامی و تداوم آن به خارج از کشور...................................................        

شماره: 3128 تاریخ: 04/10/1363هیئت وزیران

 

بخش ششم: امور مربوط به دانشجویی و بورسها

 

بند اول : قوانین

ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحد                                  

تاریخ: آذرماه 1351 مصوبه : مجلس شورای ملی

‌کنوانسیون بین المللی منع تبعیض علیه تحصيلات سازمان ملل متحد 

تاریخ : 14/12/1960

بخشی از قانون بودجه سال 1383 کل کشور...................

تاریخ: 24/12/1382 مصوبه : مجلس شورای اسلامی

قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور(با اصلاحیه 17/12/1379)

تاریخ: 25/01/1364 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

آیین نامه اجرایی تبصره ماده 7 موضوع لایحه قانونی اصلاح موارد 7 و 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی       

تاریخ: 12/03/1359 مصوبه: شورای عالی انقلاب فرهنگی

اصلاح روش اعزام دانشجو به خارج از کشور......................

تاریخ: 30/01/1373 مصوبه: شورای عالی انقلاب فرهنگی

ايجاد شرايط تسهيل زمينه هاي ادامه تحصيل دانش آموزان و دانشجويان افغاني و عراقي مقيم ايران...........    

تاریخ : 30/04/1388  مصوبه : شورای عالی انقلاب فرهنگی

سياستها و راهكارهاي كاهش مهاجرت نخبگان........

تاریخ : 27/03/1382  مصوبه: شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

بند دوم : مصوبات و آیین نامه ها

آیین نامه تاسیس موسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور                                                                

شماره: 45622 تاریخ: 14/08/1382 مصوبه: هیئت وزیران

آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل دردانشگاههای خارج از کشور به دانشگاهها ،  موسسه‌های آموزش عالی و مراکز پژوهش داخل کشور   

شماره : 64149تاریخ: 04/10/1389 مصوبه: وزیر علوم،تحقیقات و فناوری

- به ضمیمه جدول اعتبار سنجی دانشگاه های خارج از کشور        

- به ضمیمه جدول گروه بندی دانشگاه های داخل کشور........

- به ضمیمه شیوه نامه اجرایی .............................................        

آیین نامه کاهش مشکلات انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشوربه دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی.......................           

تاریخ: 12/07/1385 مصوبه: هیئت وزیران

تعیین مقرری ارزی ماهانه دانشجویان خارج ازکشور...

شماره: 144536 تاریخ 16/12/1366 مصوبه: هیئت وزیران

آیین نامه تخفیف بلیط هواپیما برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور

تاریخ: 31/02/1385 مصوبه: هیئت وزیران

آیین نامه اجرایی ماده 35 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص شرایط پذیرش دانشجویان خارجی و دانشجویان ایرانی            

شماره: 25206 تاریخ: 08/05/1382 مصوبه: هیئت وزیران

آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 17 قانون بودجه سال 1379         

شماره: 4393  تاریخ: 31/01/1379 مصوبه: هیئت وزیران

طرح ساختار مدارس جمهوری اسلامی  ایران درخارج از کشور         

شماره: 7436 تاریخ:10/07/1375 مصوبه: هیئت وزیران

درمورد مدارک تحصیلی صادره شده مدیریت حوزه علمیه قم           

تاریخ: 03/11/1374 مصوبه: شورای عالی انقلاب فرهنگی

تصویب نامه سرفصل ها و مواد درسی رشته های تحصیلی علوم حوزوی    

تاریخ: 22/05/1381 مصوبه: شورای عالی انقلاب فرهنگی

آئين‏نامه فعاليتهاي برون مرزي دانشگاهها و مؤسسات آموزش‏عالي و همكاري با دانشگاههاي خارجي....................    

تاریخ : 25/02/1375  مصوبه : شورای عالی انقلاب فرهنگی

              

بخش هفتم: امور مربوط به ایرانیان

 

بند اول : قوانین

بخشی از قانون خدمت وظیفه عمومی (با اصلاحیه 22/09/1390)       

شماره: 63604  تاریخ: 16/08/1363 مصوبه: مجلس شورای اسلامی

‌‌بخشی از قانون بودجه سال ۱۳۸۹ (در خصوص تعرفه معافیت خدمت)         

تاریخ: 24/14/1388 مصوبه مجلس شورای اسلامی

بخشی از قانون الحاق ايران به كنوانسيون عبور و مرور در جاده‌ها و كنوانسيون مربوط به علايم راهها (مصوب  1968 میلادی)    

 

بند دوم : مصوبات و آیین نامه ها

بخشی از آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه (با اصلاحیه 05/10/1378)                            

تاریخ: 29/07/1364 مصوبه: هیئت وزیران

اصلاحیه تصویبنامه شماره 26747  درخصوص خریدخدمت سربازی        

شماره: 27801 تاریخ: 27/06/1381 مصوبه: هیئت وزیران

دستورالعمل اجرائی معافیت عفو مقام معظم رهبری.....

تاریخ: 1382  مصوبه: ستاد کل نیروهای مسلح

مشمولین ایرانی مقیم خارج از کشور..................................        

تاریخ: 21/11/1385 مصوبه: ستاد کل نیروهای مسلح

مشمولین ایرانی مقیم خارج از کشور..................................        

تاریخ: 15/12/1385 مصوبه: ستاد کل نیروهای مسلح

بخشی از آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی   

شماره: 239698 تاریخ: 06/12/1390 هیئت وزیران

لیست اسامی کشورهائی که گواهینامه رانندگی پایه دوم جمهوری اسلامی ایران در آن کشور قابل تبدیل می باشد...........        

لیست اسامی کشورهائی که گواهینامه آنان قابل تبدیل به گواهینامه پایه دوم ایرانی                                     

شماره 269  تاریخ: 30/05/1389 پلیس راهنمائی و رانندگی ناجا

تعرفه جدید صدور انواع کارت معافیت دائم از سال1389 تا اکنون  

اعلامی سازمان حوزه نظام وظیفه باستناد قانون بودجه سال 1389

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است.
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است.
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است.
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران